ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ
Начало > За дома > Филтриране на водата в дома

Филтриране на водата в дома

I. МЕХАНИЧНА ФИЛТРАЦИЯ

1. Какво е механична филтрация?

Процесът се изразява в задържане на механични примеси върху повърхността или в порите на филтруващия слой.

2. Видове механична филтрация:

Филтрационният процес може да се осъществи по два принципно различни механизми:

 • Повърхностна филтрация;
 • Обемно-адхезионна.

При повърхностната филтрация задържането на диспергираните във водата примеси се локализира в най- горните пластове на филтруващия слой.
При обемно-адхезионната филтрация диспергираните частици във водата се задържат от целия обем на филтруващия слой. Адхезионни сили привличат частиците и ги задържат - еждумолекулно привличане (сили на Ван дер Ваалс) и електростатични сили. 
Към механичната филтрация можем да отнесем филтри с най- разнообразен пълнеж - активен въглен, кварцов пясък, полимерни шпули, активирани филтрувални медии и др.

3. Основни функции, които изпълняват тези филтърни системи:

 • Задържане на механични примеси - пясък, ръжда и т.н;
 • Избистряне;
 • Задържане на хлор-органични продукти (активен въглен);
 • Подобряване вкусовите качества на водата;
 • Допречистване.

4. Приложение за питейни води

В сектор Пречистване на питейни води механичната филтрация се използва като предварителна очистка или като допълнителна технология.

II. МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ

1. Какво е мембранна филтрация?

Мембранната филтрация е принципно нова технология за пречистване и допречистване на води. Тя е основана на преминаването на вода под налягане през полупропусклива мембрана и разделяне на водата на два потока: филтрат- пречистена вода, и концентрат - елиминирани от водата соли, органични продукти и микроорганизми.
Преминаването на молекули на разтворителя, каквато е водата, през полупропусклива мембрана се натича осмоза. Осмозата лежи в основата на процеси на обмяна на  вещества в живите клетки, в т.нар пасивен транспорт на вещества от и към клетката през специални водни канали в клетъчната мембрана - аквапорини.

2. Защо мембранна филтрация?

Определено мембранната филтрация е по-фин метод за очистване на водата и подобряване на цвета и вкусовите и качества. След мембранна филтрация водата е с балансиран солеви състав, отсъстват органични продукти и тежки метали, водата е с гарантирана стерилност - без наличие на бактерии, вируси, цисти.

III. ВИДОВЕ МЕМБРАННА ФИЛТРАЦИЯ

Като мембрани се дефинират пропускливи повърхности в широк диапазон на порите - от 0.0001-1μm. 
Според номиналния размер на порите има няколко вида мембранан филтрация:

 • Микрофилтрация
 • Ултрафилтрация
 • Нанофилтрация
 • Обратна осмоза 
Процес Движеща
сила
Пори, гъстота Пори, размер Какво
отстранява
Микро-филтрация Хидростатично
налягане
Макропори
> 50 nm
0.08-2 μm Неразтворени вещества
Протозои
Цисти
Някои бактерии
и вируси
Ултра-филтрация Хидростатично
налягане
Мезопори
2-50 nm
0.005-0.2 μm Макромолекули
Колоиди
Повечето бактерии
Някои вируси
Белтъци
Нано-
филтрация
Хидростатично налягане Микропори
< 2 nm
0.001-0.01 μm Малки молекули
Частично омекотява
Вируси
Обратна
осмоза
Хидростатично
налягане
Микропори
< 2 nm
0.0001-0.001 μm Много малки
молекули
Обезцветява
Омекотява
Нитрати
Сулфати
Йони
Диализа Концентрационен
градиент
Мезопори
2-50 nm
  Макромолекули
Колоиди
Повечето бактерии
Някои вируси
Белтъци

Съвременните тенденции определят обратната осмоза и нанофилтрацията като най- подходящи технологии за пречистване и допречистване на питейна вода.

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ОБРАТНА ОСМОЗА И НАНОФИЛТРАЦИЯ 

Обратната осмоза се явява най-универсалната технология за водоподготовка, защото   е в състояние да редуцира едновременно няколко вида замърсители във водата и по този начин да гарантира стабилността на продукта. Обратната осмоза е комплексна технология за пречистване на води без употреба на реагенти и без образуване на утайки.

Нанофилтрацията е междинно звено, по показатели на процеса нанофилтрацията съвместява предимства и на ултрафилтрацията, и на обратната осмоза. Ползвайки нанофилтрация може да се достигнат 60-98% редукция на редица разтворени вещества, спрямо 97-99.5% селективност за обратната осмоза. В много случаи дълбокото обезсоляване на водата нe е необходимо, и e икономически нерентабилно, по тази причина може да счетем нанофилтрацията за идеалната технология за получаване на питейни води от всички възможни източници Методът позволява  да се получи мека вода  с частично съхранени в нея хлориди и бикарбонати,  т.е. по-пригодна за питейни цели, отколкото обратноосмотичната вода.

Водата изминава десетки, а дори и стотици километри в подземната водопреносна мрежа, преди да достигне до крайния потребител. По пътя си, пречистената в ПСПВ, оперирани от ВиК дружествата, вода, може да се замърси с утайки, ръжда или с биофилм - отделящи се от вътрешните стени на тръбопроводите или при честите аварии на физически остарялата водопреносна мрежа (70 000 км за България). Така се нарушават съставът и вкусът на водата, и пристигайки до домакинския кран, водата вече е с качества за битови цели, но не и за питейни нужди.

Аква продукти ООД предлага домашни филтърни системи за пречистване на вода за питейни цели, базирани на метода на филтрацията. Системите са разработени така, че  да се монтират под и/или на плот и осигуряват пречистване на вода в един кран от домакинството.

Механична филтрация: Често се ползва в домакинството за физическо блокиране на механичните примеси от водата. Комбинации от механична филтрация и филтрация през активен въглен осигуряват пречистване на водата от твърди механични примеси, обиране на хлорни продукти и овкусяване

Мембранна филтрация: Най-новият и ефективен метод за пречистване на вода за питейни цели са мембранните технологии. На пазара добре позната и приета е мембранната филтрация през обратна осмоза. В последните година напредна технологията на филтрация през мембрана - нанофилтър. Нанофилтрацията се използва за получаване на чиста вода, от която не са отстранени жизненоважните соли и елементи. Пречистената с нанофилтрация вода се доближава по състав до снежната вода, получена от разтапянето на ледниците, считана за най-екологична и полезна за човека.

Филтриране на водата в дома